GDPR

 

Dit gedeelte beschrijft het beleid van ons bureau wanneer het persoonsgegevens verwerkt. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS EN GEBRUIKERS

Ons vastgoedkantoor wordt vertegenwoordigd door Hervé THOMAS en het hoofdkantoor is gevestigd te Karrenberg 37 te 1170 Brussel - BCE 0452.346.533
De persoonsgegevens die de gebruiker bij een aanvraag via onze site meedeelt, worden door ons bureau verwerkt om op de gebruiker te kunnen reageren.
Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan personeel dat verantwoordelijk is voor het verwerken van verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan mensen buiten ons bureau wanneer dit nodig is voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker.
Als de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, kan ons bureau het verzoek mogelijk niet verwerken.
Door deze voorwaarden te aanvaarden, sturen wij u de lijst met advertenties die beantwoorden aan de criteria die u zoekt.U profiteert ook van gratis informatiediensten over onze specifieke acties en de diensten van ons bureau. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd.
Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die we verwerken, zijn gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt. Alle andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen verzameld door statistische tools zoals bijvoorbeeld Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP / IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser, de geraadpleegde webpagina's maar blijven volledig anoniem.
Via een cookie kunnen we een toegangscode en een wachtwoord opslaan. Andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de taal die is gekozen om de site te bezoeken, kan ook in de cookie verschijnen. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte site bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie met betrekking tot dit bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om gebruik van de site - technische sessiecookies).
Mogelijk moeten we ook gegevens van derden over u verwerken, zoals de media (Immoweb, Immo Vlan, Logic Immo, enz.). Deze worden alleen aan ons meegedeeld na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectieve site. Zolang u uw toestemming hebt gegeven, kan uw e-mailadres door het bureau worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.
De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met ons bedrijf. Maar deze gegevens zullen op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten worden meegedeeld zonder de voorafgaande toestemming van de houder ervan.
We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site wordt ontvangen, te beschermen.
Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.
U hebt het recht om deze gegevens op elk moment in te zien en te corrigeren, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te verifiëren en om eventuele fouten te laten corrigeren.
Om dit recht te kunnen uitoefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen:
Per post naar het volgende adres:
Immo FOX - Karrenberg 37, 1170 Brussel
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: info@immofox.be
Of bel ons op +32 2673 20 22
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die door middel van een hyperlink met de onze zijn verbonden.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met dit charter, kunt u contact opnemen met ons bureau via e-mail of per post op het adres dat op de site wordt vermeld.

BIJWERKEN

Ons bureau doet er alles aan om dit charter regelmatig bij te werken om rekening te houden met elke juridische, jurisprudentiële of technische evolutie. Alleen de laatste versie heeft voorrang.

Rechten van de houder op zijn persoonsgegevens - charter
De houder van de persoonsgegevens erkent eerlijk en volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van deze gegevens door het makelaarskantoor. Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:
• Recht op toegang tot hun gegevens door de betrokkene. Dat wil zeggen, het recht om van de gegevensbeheerder bevestiging te krijgen dat de gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot die gegevens.
• Recht om onjuiste informatie te corrigeren en om onvolledige gegevens aan te vullen
• Recht op verwijdering van zijn gegevens wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere grond (wettelijke verplichting) is voor de verwerking), als de persoon oefent hun recht uit om bezwaar te maken tegen de verwerking ...
• Recht op beperking: wanneer de verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft maar toch nodig is. Wanneer een dergelijke beperking, die in principe tijdelijk is, wordt ingevoerd, mogen de gegevens, behalve voor het bewaren ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen.
• Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de door hem verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en heeft het recht om deze gegevens zonder de eerste manager kan het niet voorkomen. De betrokkene kan verzoeken dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden verzonden.
• Recht van verzet: de betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, waardoor hij de verantwoordelijke persoon kan vragen zijn gegevens niet langer te verwerken en in ieder geval het recht van verzet tegen prospects .
Elk verzoek om de uitoefening van deze rechten kan aan ons bureau worden gericht via:
Het antwoord zal zo snel mogelijk via hetzelfde communicatiekanaal worden gegeven, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek.
Er is geen betaling vereist, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (repetitief karakter).

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

VOORWAARDEN

Aanvaarding van algemene voorwaarden
Deze Franstalige site is een informatiesite die zowel gericht is op klanten van ons bureau als op niet-klanten, hierna “internetgebruikers” genoemd. Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent dit charter te hebben gelezen en verbindt zich ertoe het te respecteren.
U wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim op internet niet is gegarandeerd en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen.

Verwerking van de aanvraag en / of informatie
We behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie ondergeschikt te maken, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

Onvolledige of onjuiste informatie;
Mededeling van duidelijk foutieve of zelfs fantasievolle gegevens;
De bovenstaande lijst
is niet uitputtend

Diensten
De diensten en goederen die op de site worden aangeboden, worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven.
De afbeeldingen op de site hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid
In elk geval kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst overeenkomstig de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer - beperking van aansprakelijkheid
Ons bureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het contract dat zou kunnen volgen in geval van onjuistheid van de meegedeelde informatie of van overmacht ...

Intellectueel eigendom
De informatie op de site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gecommuniceerd. Alle gegevens (tekst, geluiden of afbeeldingen) die op de pagina's van deze site verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van ons bureau of zijn partners. Elke reproductie, weergave of distributie, voor andere doeleinden dan persoonlijk, geheel of gedeeltelijk van de inhoud van deze site op welk medium of via welk proces dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.